QUYẾT TÂM LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” của CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

1994 — BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

QUYẾT TÂM LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” của CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

( Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ )

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Đây là tài liệu được chụp hình lại, xin xem nội dung trong phần comments.