QUYẾT TÂM LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” của CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

1994 — BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

QUYẾT TÂM LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” của CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

( Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ )

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Đây là tài liệu được chụp hình lại, xin xem nội dung trong phần comments.

30 thoughts on “QUYẾT TÂM LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” của CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: