Ăn Thịt Chó: chỉ có người Kinh. Người Mường, H’Mong thì Không!

Người Lạc Việt thờ chó. Đạo khuyển binh của Bà Triệu là cơn ác mộng của giặc Hán. Giặc Hán đô hộ và dẫn dắt người Bách Việt, đặc biệt là Lạc Việt vào “Văn Hóa Ăn Thịt Chó” hay “Văn Hóa Mộc Tồn”!

Giặc Hán cũng đã dẫn dắt người Lạc Việt vào việc thờ con Lân! Đuổi Nghê hay Chó ra khỏi tâm linh dòng Lạc Việt.

Đồng bào Mường, H’Mong không ăn thịt chó. Và còn thờ Con Chó Đá.

Người Lạc Việt thờ chó. Đạo khuyển binh của Bà Triệu là cơn ác mộng của giặc Hán. Giặc Hán đô hộ và dẫn dắt người Bách Việt, đặc biệt là Lạc Việt vào “Văn Hóa Ăn Thịt Chó” hay “Văn Hóa Mộc Tồn”!

Giặc Hán cũng đã dẫn dắt người Lạc Việt vào việc thờ con Lân! Đuổi Nghê hay Chó ra khỏi tâm linh dòng Lạc Việt.

Đồng bào Mường, H’Mong không ăn thịt chó. Và còn thờ Con Chó Đá.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: