“Chính Đề Việt Nam” ( + ) luận Truyền Thừa Lãnh Đạo

“Chính Đề Việt Nam” kết luận rằng sức mạnh của nước Anh, nước Mỹ mà chúng ta mục kích được ngày hôm nay là do họ đã duy trì được sự lãnh đạo không đứt đoạn của hơn 200 ( hai trăm ) năm: có nghĩa là chính quyền của họ không bị đứt đoạn, sự thay đổi chính quyền chỉ qua một cuộc bầu cử.

Một chính quyền mới của Anh Cát Lợi lên nắm quyền, thì tức khắc sau lưng là hậu thuẫn của 400 ( bốn trăm ) năm kinh nghiệm và văn khố làm hậu thuẫn. Sách kết luận “đó là một sức mạnh phi thường”!

— Sự truyền thừa lãnh đạo còn có nghĩa là những bí quyết kinh bang tế thế sẽ không bao giờ bị mai một, nó truyền từ đời này sang đời khác, đời sau có khi phát triển thêm, lợi hại hơn đời trước: do đó quốc gia càng ngày càng mạnh.

Liên hệ đến tình trạng Việt Nam, “Chính Đề Việt Nam” so sánh: thật là kinh khủng trong khi một nhà lãnh đạo Việt Nam không có bao nhiêu chiều dài lẫn dầy của văn khố làm hậu thuẫn, thì Anh Cát Lợi có 400 ( bốn trăm ) năm!

Về lãnh đạo, “Chính Đề Việt Nam” quan sát một nhà lãnh đạo giỏi, luôn luôn hành động theo một triết lý chính trị mà họ đã suy gẫm lâu ngày, trước khi mang ra hành động. Nếu đúc kết triết thuyết của họ không giải quyết được thực tế, thì người lãnh đạo phải thay đổi tư tưởng, hoặc là bị thay đổi.


(+) “Chính Đề Việt Nam” — bản PDF, không phải là chính bản 1965.’

*
* *

Đọc, không khỏi không ghĩ đến tình tình Việt Nam hiện tại và Nội Các của cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim, 1945 — tập hợp của những “intellectual elites” đương thời:

Kiến thức của họ là kiến thức Hàn Lâm. Mà các vị ấy đã thất bại: vì đơn giản các vị không phải là người được đào tạo để lãnh đạo quốc gia!

“Intellectual elites” đẳng Hàn Lâm của thời 2018 hầu như là không có… ngụy cộng nó diệt sạch lâu rồi!

Lãnh đạo quốc gia — trong những gương mặt đấu tranh ở Việt Nam, thật sự chưa thấy được vị nào có tầm kinh bang tế thế?

Người ở hải ngoại ư? Lại càng không!

Người lãnh đạo Việt Nam hậu ngụy cộng, phải là người nằm gai nếm mật, chia xương sẻ máu trên Đất Việt Nam!

Họ phải là những người sống và chết trên Mảnh Đất đó!

*
* *

Truyền thừa lãnh đạo chúng ta cứ luôn bị gián đoạn từ hàng mấy trăm năm nay — nhà Nguyễn “thống nhất” đất nước chưa đến nữa thế kỷ, thì phải đối đầu với họa xâm lăng của Tây Phương.

Và nhà Nguyễn đã không giữ được nước!

Đừng trách các Vua Nguyễn và các vị tôi lương đống — sự yếu kém của các vị ấy chắc gì đã yếu kém hơn chúng ta ngày hôm nay?

Các vị ấy còn hơn hẳn chúng ta một bậc: Đạo Đức và Tinh Thần, dù trong thời Mạt Nho!

(
Đạo Đức và Tinh Thần —

Cụ Phan Thanh Giản đã tự sát vì làm mất đất!

Và tám chữ của ông: “Thất thân chi nữ, hà vĩ vi trinh” đã khiến tiến sỹ Phan Hiển Đạo cảm thấy nhục nhã, tự sát!
)

*
* *

Suy nghĩ vậy, nhưng chúng ta ngày hôm nay không phải là những kẻ vô “đạo”. Khó khăn hậu ngụy cộng phải tập trung sức lực giải quyết. Di sản thành công kháng cự lại sức đồng hóa mãnh liệt của khối người phương Bắc sẽ giúp dân tộc chúng ta phục hưng.

15/01/2017

One thought on ““Chính Đề Việt Nam” ( + ) luận Truyền Thừa Lãnh Đạo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: