Lúng túng với cái “Độc Lập Tự Nhiên Có” 1945 qua Lăng Kính “Chính Đề Việt Nam” ( + )

“1945 Lạc Đường Vào Lịch Sử” của văn hào Nguyễn Mạnh Côn diễn tả cái tình trạng không sẵng sàng của các đảng phái quốc gia khi được người Nhật trao trả lại độc lập từ tay người Pháp.

Chương trình “Mạn Đàm Lịch Sử” của cựu Đại Sứ Bùi Diễm và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa càng minh xác lại những gì văn hào Nguyễn Mạnh Côn đã viết.

— Cụ Trần Trọng Kim và các vị trí thức khác không có khả năng làm chính trị, không có khả năng quản lý một quốc gia độc lập!

Các vị từ Nguyễn Mạnh Côn, cho đến Đại Sứ Bùi Diễm, cụ Nguyễn Xuân Nghĩa không ai nhắc đến nội các nào của Cựu Hoàng Bảo Đại.

Tóm lại người quốc gia thiếu người có khả năng lãnh đạo.

Trong khi cộng sản thì được sự chống lưng từ quốc tế cộng sản: kinh nghiệm cướp chính quyền đã được hệ thống hóa.

*
* *

“Chính Đề Việt Nam” phân tích chính sách thực dân thành hai loại:

1. Của đế quốc Anh — di dân và khai thác.

2. Của thực dân Pháp, Hòa Lan, Bỉ v.v… chỉ chú trọng việc khai thác.

Di dân của thành là đưa người Anh sang ở vĩnh viễn. Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan là thí dụ. Mẫu quốc Anh Cát Lợi luôn hiện diện trên các thuộc địa này: quốc kỳ Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan có quốc kỳ của Mẫu Quốc ở trên đó.

Khai thác — là khai thác tài nguyên. Đế quốc Anh biết có ngày họ sẽ phải rút lui, trả lại tự do. Cho nên họ hoặch định những chính sách cho hàng mấy chục năm trong tương lai.

Xem như lưu lại chút tình cảm với thuộc địa — họ đã ra sức đào tạo những con người bản xứ khả dĩ có thể thay thế được họ khi họ ra đi.

Người Pháp thì hoàn toàn không. Họ không đào tạo những người bản xứ có thể thay thế họ và họ còn tìm cách nhận chìm những người bản xứ có khả năng lãnh đạo.

Việt Nam là thuộc địa của Pháp.

Phải chăng phân tích trên của “Chính Đề Việt Nam” ít nhiều lý giải được tình trạng lúng túng trước cái “Độc Lập Tự Nhiên Có” của 1945?


(+) “Chính Đề Việt Nam” — bản PDF, không phải là chính bản 1965.

24/12/2017

One thought on “Lúng túng với cái “Độc Lập Tự Nhiên Có” 1945 qua Lăng Kính “Chính Đề Việt Nam” ( + )”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: