Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946: Hồ Chí Minh rước Pháp trở lại Việt Nam!

Năm 1946, Hồ Chí Minh và nhà ngoại giao thực dân Jean Sainteny
Năm 1946, Hồ Chí Minh và nhà ngoại giao thực dân Jean Sainteny

“Chính Đề Việt Nam” [1] chỉ chép ngắn gọn, đại ý: Pháp đã tạo cơ hội cho cộng sản hoành hành ở Việt Nam, dẫn đến việc chia đôi đất nước năm 1954! ( Các ) tác giả không giải thích thêm, Pháp đã tạo cơ hội như thế nào.

“Thủ Đoạn Chính Trị” [2] vạch ra một trong những cơ hội mà Pháp đã tạo ra cho cộng sản — Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946 (1).

— Đối với thực dân Pháp, điểm then chốt là họ được ở lại tiếp tục cai trị Việt Nam vô thời hạn!

Thực dân Pháp đã thương lượng trước với Tưởng Giới Thạch. Và Thạch đã đồng ý rút quân dọn đường cho thực dân Pháp trở lại.

Lý do thực dân Pháp muốn trở lại Việt Nam và Đông Dương thì quá rõ ràng!

Câu hỏi là tại sao băng đảng cộng sản của Hồ C Minh lại chấp nhận Hiệp Ước Sơ Bộ bán nước này?

Đọc “Thủ Đoạn Chính Trị” chúng ta mới thấy rõ cái lý do kinh tởm của Hiệp Ước này:

— Băng đảng cộng sản của Hồ C Minh cần thực dân Pháp trở lại Việt Nam để chúng hợp thức hóa “chính nghĩa” của chúng qua chiêu bài: kháng thực giành độc lập. ( Và một nguyên nhân phụ khác, theo thiển ý cá nhân, chúng cần một tình hình chính trị hỗn loạn với sự hiện diện của thực dân Pháp để thanh toán các Đảng Phái chính trị mang Tinh Thần Dân Tộc lúc đó. )


Chú Thích:

(1) Toàn nội dung Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946, trích từ “Một Cơn Gió Bụi” [3]:

Bản hiệp ước sơ bộ có ba khoản:

Khoản thứ nhất: “Chính phủ nước Pháp nhận nước Việt Nam Cộng Hòa là một nước tự do có Chính Phủ có Quốc Hội, có quân đội và có tài chính, dự vào liên bang Ðông Dương và Liên Hiệp Pháp. Về việc hợp nhất ba kỳ thì chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận sự quyết định của dân chúng sau cuộc trưng cầu ý kiến“.

Khoản thứ hai: “Chính phủ Việt Nam phải lấy tình thân thiện mà đón tiếp quân đội Pháp chiếu theo những thỏa hiệp Quốc Tế, vào thay những quân Pháp đã đóng trong nước. Có bản phụ ước đính theo hiệp ước này định rõ cái thể cách về việc luân chuyển quân đội ấy.

Khoản thứ ba: “Sau khi hai bên đã ký tên rồi, thì phải thi hành ngay những điều đã định trong tờ Hiệp Ước này và mỗi bên phải tìm các phương tiện để đình hết thảy cuộc xung đột ở các nơi, quân đội hai bên ở đâu cứ đóng ở đấy và phải gây ra một không khí hòa hảo để mở cuộc thương thuyết theo tình thân thiện và chân thật. Cuộc thương thuyết ấy sẽ bàn về:

a/ – Việc ngoại giao của nước Việt Nam với các nước ngoại quốc.

b/ – Quyền Pháp tương lai của Ðông Dương

c/ – Những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở Việt Nam.

Về mặt quân sự thì có bản phụ ước sau này, cùng ký một ngày với bản hiệp ước sơ bộ vừa nói trên:

1/ – Quân đội thay thế quân đội Trung Hoa (tức là từ vĩ tuyến 16 trở ra) gồm có:

a/ – 10.000 quân Việt Nam có sĩ quan Việt Nam chỉ huy, để tùy tư lệnh Pháp sử dụng, nhưng vẫn thuộc quyền Chính Phủ Việt Nam.

b/ – 15.000 quân Pháp, kể cả quân Pháp hiện đang đóng trong xứ từ phía Bắc vĩ tuyến 16 trở ra. Quân đội ấy quê quán ở nước Pháp, trừ quân sang canh giữ tù binh Nhật Bản không kể.

c/ – Hết thảy những quân đội ấy thuộc dưới quyền chỉ huy của Pháp, có đại biểu Việt Nam tham dự, sự hành, sự đóng trại và cách dùng những quân đội ấy sẽ định sau, khi quân Pháp đã đổ bộ, ở hội đồng của Tham mưu bộ Pháp và Việt.

Các ủy ban Pháp và Việt sẽ đặt trong các giai cấp để giữ cái tinh thần về sự hợp tác thân thiện trong sự liên lạc giữa quân Pháp và Việt.

2/ – Những toán quân đội của Pháp đi lại luân chuyển chia làm ba hạng:

a/ – Những toán quân canh giữ tù binh Nhật Bản. Những toán quân ấy hạn không quá sáu tháng sẽ rút về, khi tù binh đã đem đi hết.

b/ – Những toán quân có phận sự phải hợp tác với quân Việt Nam để giữ trật tự và an ninh trong lãnh thổ Việt Nam. Hạng quân này cứ mỗi năm triệt hồi 1% (một phần trăm) và thay bằng quân Việt Nam, hạn trong năm năm không còn quân Pháp thuộc hạng này đóng tại Việt Nam nữa.

c/ – Những toán quân phải giữ những nơi căn cứ ở Việt Nam thì đóng ở đấy, chỗ đồn trại phải định giới hạn rõ ràng.

3/ – Chính phủ Pháp cam đoan không dùng lính Nhật Bản về việc binh bị.

Ký tên: Sainteny-Salan, Võ Nguyên Giáp.


Tham Khảo:

[1] — Được cho là của Tùng Phong Ngô Đình Nhu, Chính Đề Việt Nam, bản PDF không phải bản gốc của nhà Xuất Bản Đồng Nai, Nam Việt Nam, 1968. Xem http://huongduongtxd.com/chinhdevietnam.pdf

[2] — Vũ Tài Lục, Thủ Đoạn Chính Trị, VIỆT CHIẾN Xuất Bản, Saigon, Nam Việt Nam, 1970. Xem https://letungchau.blogspot.com.au/2009/04/thu-oan-chinh-tri-bien-khao-vu-tai-luc.html

[3] — Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một Cơn Gió Bụi, viết xong tại Nam Vang, Cambodia 01/05/1949. Không rõ nhà xuất bản. Bản PDF của sách được xuất bản: http://www.tusachtiengviet.com/images/file/JIqCLGit1AgQACxO/mot-con-gio-bui.pdf

26/02/2018

One thought on “Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946: Hồ Chí Minh rước Pháp trở lại Việt Nam!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: