Lệ Thần Trần Trọng Kim: Đối Thoại với cộng sản!

— Đọc lại một đoạn trong “Một Cơn Gió Bụi” [1].

Bối cảnh: Nhật “trả” độc lập cho Việt Nam. Sau một thời gian cố gắng, Nội Các Trần Trọng Kim được hình thành, bao gồm nhiều phần tử có năng lực thuộc đảng phái chính trị khác nhau. Nội Các Trần Trọng Kim điều đình để Nhật “trả” lại toàn lãnh thổ và tất cả các cơ quan hành chính trọng yếu.

Vào lúc đó cộng sản tăng cường đánh phá các cơ sở hành chính của chính phủ phôi thai Trần Trọng Kim.

— Chúng tuyên truyền láo khoét rằng: KHI CHÚNG LÊN CẦM QUYỀN, DÂN KHÔNG PHẢI ĐÓNG THUẾ!

Cụ Trần Trọng Kim, vì tin rằng dù chúng là cộng sản, nhưng cũng còn nghĩ đến
tương lai dân tộc, nên nhờ ông Phan Kế Toại, tìm vài người Việt Minh đến để
nói chuyện. Và sau đây là đoạn đối thoại giữa cụ Lệ Thần và “một thiếu niên Việt Minh”.

Xin trích nguyên văn:

– Cụ Lệ Thần:

Chúng tôi ra làm việc chỉ vì nước mà thôi, chứ không có ý cầu danh lợi gì cả, tôi chắc đảng các ông cũng vì nước mà hành động. Nếu vậy chúng ta tuy đi con đường khác nhau, nhưng cũng một mục đích như nhau, các ông thử xem ta có thể hợp tác với nhau, kẻ ở trong người ở ngoài, để cứu nước được không?

Người ấy nói:

– Sự hành động của chúng tôi đã có chủ nghĩa riêng và có chương trình nhất định để đem nước đến chỗ hoàn toàn độc lập. Chúng tôi có thể làm lấy được.

– Sự mưu cầu cho nước được độc lập cũng là mục đích của chúng tôi, nhưng vì đi đường thẳng có nhiều sự khó khăn nên chúng tôi phải uyển khúc mà đi từ từ có lẽ chắc chắn hơn.

– Chúng tôi chỉ có một con đường thẳng đi đến hoàn toàn độc lập chứ không có hai.

– Theo như ý các ông như thế, tôi sợ rất hại cho dân, mà chưa chắc đã thành công được.

– Chúng tôi chắc thế nào cũng thành công. Nếu có hại cũng không cần, có hại rồi mới có lợi. Dù người trong nước mười phần chết mất chín, chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một thành phần còn lại, còn hơn với chín phần kia.

Rồi người ấy ngồi đọc một bài hình như đã thuộc lòng để kể những công việc của đảng Việt Minh. Tôi thấy thái độ người ấy như thế, tôi biết không thể lấy nghĩa lý nói chuyện được.

Tôi nói:

– Nếu các ông chắc lấy được quyền độc lập cho nước nhà, các ông không vào chính phủ làm việc, cần gì phải đánh phá cho khổ dân?

– Chúng tôi sẽ cướp lấy quyền để tỏ cho các nước Ðồng Minh biết chúng tôi mạnh, chứ không chịu để ai nhường.

– Các ông chắc là các nước Ðồng Minh tin ở sức mạnh của các ông không?

– Chắc lắm. Chắc trăm phần trăm. Tương lai còn dài, các ông nhận lấy trách nhiệm đối với quốc dân và lịch sử.

*
* *

Người Nhật, viện lý do là có trách nhiệm bảo an cho đến khi quân Đồng Minh đến thay, đã đề nghị chính phủ Trần Trọng Kim yêu cầu quân đội Nhật giúp tiểu trừ cộng sản. Cụ từ chối vì lý do sợ mang tiếng cõng rắn cắn gà nhà. Và hơn nữa lúc đó quân đội Nhật đã đầu hàng Đồng Minh — ( thời điểm này, Hoa Kỳ đã thả hai trái bom nguyên tử xuống Quãng Đảo và Trường Kỳ. )

Khi có người trách tại sao không nhờ quân đội Nhật, cụ cho biết lý do — xin trích nguyên văn:

“Về đường binh lực, lúc ấy Việt Minh không không có gì thật. Nhưng cái phương lược của họ đánh bằng tuyên truyền, bằng lối quỉ quyệt lừa dối để lôi kéo dân chúng đi theo, chứ không đánh bằng binh khí. Sự tuyên truyền của họ đã có ngấm ngầm từ lâu trước khi quân Nhật đảo chính chứ không phải bây giờ mới có. Mình đem một vài trăm người trông cậy được ra chống với mấy vạn người toàn thanh niên thuyền thợ và đàn bà trẻ con, lại có những người Việt Minh táo tợn đứng sau lưng xui khiến, chống sao được? Chẳng qua chỉ gây một cuộc đổ máu vô ích, cốt chỉ bảo cho Việt Minh chớ có cướp phá. Mình đã mở cửa mời họ còn đánh phá gì nữa. Lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ: họ đã thắng thế, dù sao họ cũng lo đến sự kiến thiết của nước nhà, nên chúng tôi mong ít có sự phá hại.”

— Thời điểm 2018 này, tất cả những gì có liên quan đến “cộng sản” đã bị phá sản hoàn toàn. Cơ hội thứ ba ( 3 ) đang đến với Việt Nam.

22/03/2018


Tham Khảo:

[1] — Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một Cơn Gió Bụi, viết xong tại Nam Vang, Cambodia 01/05/1949. Không rõ nhà xuất bản. Bản PDF của sách được xuất bản: http://www.tusachtiengviet.com/images/file/JIqCLGit1AgQACxO/mot-con-gio-bui.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: