Timocracy: tiếng Việt nên dịch là gì?

Trong “The Republic“, hình như Plato diễn nghĩa của “timocracy” theo “a form of government in which rulers are motivated by ambition or love of honour” — đại khá là tầng lớp nắm quyền yêu phong thái anh hùng mã thượng.

Thí dụ, để đạt được một đích nào đó, họ thiên về sử dụng chiến tranh như là một phương tiện hơn là bằng ngoại giao hoặc thương thuyết: vì trong chiến tranh họ dễ “thể hiện mình” hơn.

Vì chuộng hào quang anh hùng, họ dễ dàng gây chiến với các quốc gia láng giềng, cũng như trong nội bộ của họ.

— Xem Plato’s five regimesPlato’s five regimes

19/04/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: