Người ( dân đen ) Việt Nam có cần “một Hệ Tư Tưởng” thay thế “tư tưởng + sản”?

Tư tưởng dẫn đến thiết chế chính trị và xã hội là một cái bánh vẽ / vẻ ( pie-in-the-sky ) tuyệt đẹp trên trời.

Không có cái sinh hoạt tư tưởng này thì những nhà làm công việc suy tư ( triết gia ) chắc sẽ bị diệt chủng.

Suy nghĩ, tư tưởng của các vị ấy chỉ có giá trị khi nó được áp dụng và mang lại lợi tích thực tiễn cho người dân: công bằng, bác ái, cơm no, áo ấm, an sinh xã hội, an sinh y tế được đầy đủ.

— Bằng không thì những suy nghĩ, tư tưởng ấy chỉ là những đám mây phù phiếm rồi cũng sẽ bay mất, chẳng để lại một dấu tích gì, dù chỉ là một chú thích khiêm tốn trong lịch sử.

*
* *

Nhất thời người Việt Nam quốc nội cần phải được sống đàng hoàng: công bằng, bác ái, cơm no, áo ấm, an sinh xã hội, an sinh y tế được đầy đủ.

Cái gọi là “+ sản” ở Việt Nam phải sụp đổ, bằng cách này hay cách khác!

Mục tiêu ngắn hạn là dân sinh: công bằng, bác ái, cơm no, áo ấm, an sinh xã hội, an sinh y tế được đầy đủ.

Bởi vì:

— Dân vi quý, xã tắc vi thứ, quân vi khinh.

“Quân” là thượng tầng cơ sở: là tư tưởng quản lý xã hội, là luật pháp, hành pháp v.v…

Mục tiêu ngắn hạn là giải quyết những bất công trước mắt một cách thỏa đáng cho dân chúng.

— Dù phải mượn nợ để giải quyết những bất công này chúng ta cũng phải làm!

Lòng dân đã an chúng ta mới có thể bàn đến mục tiêu trung hạn hay dài hạn, mới có thể từ từ chọn cho chúng ta một Hệ Tư Tưởng khả dĩ mang Tính Vệ Quốc lâu dài được!

— Nước lật thuyền! Dân lật ngụy quyền: LÒNG DÂN PHẢI AN!

Thiển nghĩ đó không phải là Hệ Tư Tưởng của Tổ Tiên truyền lại?

05/08/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: