“Thủ Đoạn Chính Trị”: “Tà Trị”, “Chính Trị” và “Tân Quân Vương”!

“Đạo Đức Cách Mạng” là chữ của v+. v+ không có “Đạo Đức Chính Trị”.

Người quốc gia cũng không có chữ “Đạo Đức Chính Trị”!

— Vậy nếu không có “đạo đức” trong chính trị, và là “tà trị”?

“Thủ Đoạn Chính Trị” của Vũ Tài Lục Tiên Sinh đúc kết nhiều bài học trong lịch sử cổ kim Đông và Tây — nhưng ảnh hưởng nặng nhất của “Thủ Đoạn Chính Trị”“The Prince” hay “Quân Vương” của Niccolo Machiavelli, một mưu sỹ buôn vua bán chúa của Ý Đại Lợi sống vào thế kỷ thứ 16.

— Xem Vũ Tài Lục, Thủ Đoạn Chính Trị, VIỆT CHIẾN Xuất Bản, Saigon, Nam Việt Nam, 1970. Xem https://letungchau.blogspot.com.au/2009/04/thu-oan-chinh-tri-bien-khao-vu-tai-luc.html

Được xuất bản sau khi Niccolo Machiavelli đã chết. Và là quyển sách có tầm ảnh hưởng sâu, rộng và lâu ở Châu Âu nói riêng, và thế giới nói chung.

Niccolo Machiavelli được xem là “political animal” hay “mãnh thú chính trị” và “political realist” hay “chính trị thực dụng”. Ý chính của ông:

— Chính trị là phải thủ thắng, có nghĩa là phải đoạt quyền lực. Vì không đoạt được quyền lực thì không làm được gì cả. Và đoạt được quyền lực rồi, thì phải biết giữ quyền lực. Người làm chính trị phải biết cách hành xử của kẻ xấu xa đê tiện phản phúc ( hay đại khá là như vậy ) và không bị lương tâm cắn rứt ( có nghĩa là phải biết sống với những hành vi / hành động chính trị xấu xa đê tiện phản phúc của mình. )

Người có tâm tốt, có đạo đức tốt, không có quyền lực cũng không phụng sự được nhân sinh.

— Đạo đức cần phải loại bỏ ra khỏi những toan tính chính trị: do đó chính trị là thủ đoạn để thủ thắng.

*
* *

“The Prince” đã được những nhân vật kinh hãi như Napoléon Bonaparte, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Henry Kissinger, Richard Nixon nghiền ngẫm.

— LÀ SÁCH GỐI ĐẦU CỦA HENRY KISSINGER.

Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên Nam Việt Nam bị Henry Kissinger nó chơi cho tơi tả!

*
* *

Chính trị là thủ đoạn để thủ thắng — trước Niccolo Machiavelli vài trăm năm, Trần Thủ Độ của Việt Nam đã áp dụng đúng cái lối cư xử vô đạo này để cướp ngôi nhà Lý, và để giữ quyền lực, Trần Thủ Độ đã không ngần ngại tàn sát hàng trăm hoàng thân quốc thích nhà Lý bằng cách đào hầm, cho sập bẫy rồi chôn sống!

— Khiến cho một vị hoàng tử phải dong buồn chạy tuốt đến Cao Ly xin tỵ nạn! ( Và ông đã lập chiến công vệ quốc hiển hách chống rợ Mông xâm lăng vào đất Cao Ly. )

*
* *

Jonathan Nicholas Powell, The New Machiavelli How To Wield Power In The Modern World hay Tân Quân Vương Phương Pháp Thao Túng Quyền Lực Trong Thời Đương Đại.
Jonathan Nicholas Powell, The New Machiavelli How To Wield Power In The Modern World hay Tân Quân Vương Phương Pháp Thao Túng Quyền Lực Trong Thời Đương Đại.

Ảnh hưởng của “The Prince” vẫn còn đến ngày hôm nay. Thí dụ, năm đầu tiên của Thủ Tướng Anh Cát Lợi, Tony Blair, 1997, chữ “Machiavelli” được báo chí nhắc đến 358 lần. Và ông Chief of Staff của ông Blair, ông Jonathan Nicholas Powell đã viết “The New Machiavelli How To Wield Power In The Modern World” — chưa đọc, nhưng mạo muội tạm dịch “Tân Quân Vương Phương Pháp Thao Túng Quyền Lực Trong Thời Đương Đại”.

*
* *

Quyền lực không có đạo đức! Chính trị không có đạo đức!

Các bạn trẻ ngày nay đang đổ máu đổ xương cho Tiền Đồ Dân Tộc. Luôn luôn có những kẻ “chính trị là thủ đoạn để thủ thắng” lâm le sử dụng máu xương của các bạn cho sự tranh đoạt quyền lực sau cùng của chúng.

— Thái Sư Trần Thủ Độ lưu danh sử sách dù là một con người vô đạo, dã man. Vì ông đã có đủ khả năng lèo lái hoàng tộc nhà Trần giữ được nước, nếu không, danh ông cũng là danh nhơ.

Những kẻ đó, không thấy kẻ nào có được cái “dũng” và cái “trí” của Thái Sư Trần Thủ Độ.

Chúng ta cần phải bảo vệ Quyền Lực và Chính Trị của một Việt Nam Tự Do cho người Việt Nam.

17/09/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: