Thiên Nhiên: 10% các loại Động Vật; và 20% các loại Thực Vật có Con Với Các Giống Ngoài Chủng Loại!

Trích từ tạp chí New Scientist, ngày 3/Tháng Bảy/1999, trang 32-36 — đại ý:

Các loài thực vật và động vật trong thiên nhiên không “thuần chủng” như chúng ta nghĩ: 10% các loài động vật có tình yêu ngoài chủng loại: thí dụ con cáo có thể yêu con coyote và có con với nhau!

Có khoảng 20% các loài thực vật có con cái với các loài khác chủng loại.