Chuẩn bị ( installation ) MikTeX trong môi trường Windows


Theo các bước sau:

 1. Vào https://miktex.org/download
  để download ( mang xuống máy ) MikTeX xuống. Xem hình:

  Bấm vào nút Download để mang file basic-miktex-2.9.6615-x64.exe xuống máy.
  Bấm vào nút Download để mang file basic-miktex-2.9.6615-x64.exe xuống máy.
 2. Xem hình:

  Bấm vào nút Save File để mang basic-miktex-2.9.6615-x64.exe xuống một chỗ ( directory, folder ) nào đó trong máy, thí dụ C:Download.
  Bấm vào nút Save File để mang basic-miktex-2.9.6615-x64.exe xuống một chỗ ( directory, folder ) nào đó trong máy, thí dụ C:\Download\.
 3. Xem hình:

  Sử dụng Windows File Explorer để kiểm chứng basic-miktex-2.9.6615-x64.exe đã được mang xuống C:Download trong máy.
  Sử dụng Windows File Explorer để kiểm chứng basic-miktex-2.9.6615-x64.exe đã được mang xuống C:\Download\ trong máy.
 4. Xem hình:

  Sử dụng Windows File Explorer để chọn ( select ) basic-miktex-2.9.6615-x64.exe; sau đó bấm bút phải của chuột ( right-click ); rồi chọn Run as administrator. Trong những màn hình tiếp theo, cứ chấp nhận ( accept ) những thông số ( default values ); và khi nó hỏi gì cứ trả lời
  Sử dụng Windows File Explorer để chọn ( select ) basic-miktex-2.9.6615-x64.exe; sau đó bấm bút phải của chuột ( right-click ); rồi chọn Run as administrator. Trong những màn hình tiếp theo, cứ chấp nhận ( accept ) những thông số ( default values ); và khi nó hỏi gì cứ trả lời “Yes” hoặc là “Accept”.
 5. Xem hình:

  Sau khi xong, kiểm tra MiKTeX đã được installed ( cài xong ). Trong trường hợp của người viết, MikTeX được installed ở directory: C:Program FilesMiKTeX 2.9. Chúng ta sẽ sử dụng directory này làm thí dụ trong suốt thảo luận.
  Sau khi xong, kiểm tra MiKTeX đã được installed ( cài xong ). Trong trường hợp của người viết, MikTeX được installed ở directory: C:\Program Files\MiKTeX 2.9. Chúng ta sẽ sử dụng directory này làm thí dụ trong suốt thảo luận.
 6. Bốn ( 4 ) duyệt trình ( applications ) mà chúng cần ngay lúc đầu là:
  • C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\texworks.exe
  • C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\latex.exe
  • C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\dvips.exe
  • C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\ps2pdf.exe

  Chúng ta không cần phải viết tất cả các vị trí ( full path ) như vậy, chúng ta chỉ cần viết texworks thay vì C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\texworks.exe

%d bloggers like this: