Kiến Tạo Quyển Sách Hoàn Chỉnh


Trong mục này, chúng ta sẽ kiến tạo một quyển sách hoàn chỉnh từ những trang sách đã được scanned thành hình ( image files ): quyển sách này sẽ có phần Mục Lục; và Chỉ Mục hay Index — tức là từ nào ở trang nào. Thí dụ Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân xuất hiện ở những trang nào trong sách. Phần lớn, sách tiếng Việt thường không có Chỉ Mục.

Đây là bản PDF của phần thực hành này Trầm K — tuyển tập thơ của những Người Tù Yêu Nước

File chính là tram-k.tex; tất cả các trang sách ở dạng hình ( images ) được giữ trong ngăn ( directory ) bên dưới có tên là \pages\. Phần này không có giải thích. Chỉ đưa ra toàn bộ nội dung của tram-k.tex.

Trong Windows Command Prompt chạy pdflatex tram-k.tex

%
% Date Created: 23/09/2018.
%

\documentclass{book}

%
% See: https://www.sharelatex.com/learn/latex/Page_size_and_margins
%
\usepackage{geometry}
\geometry
{
a4paper,
total={170mm,257mm},
left=20mm,
top=20mm,
}

\usepackage{lmodern}
\usepackage[utf8]{vntex}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{pdflscape}

\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
unicode=true,
colorlinks,
citecolor=black,
filecolor=black,
linkcolor=black,
urlcolor=black
}

\usepackage{imakeidx}
\makeindex

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\rhead{Tuyển tập thơ của những người yêu nước}
\lhead{trầm k}
\rfoot{Hội Cựu Sinh Viên Việt Nam Úc Châu}

\renewcommand{\headrulewidth}{2pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{1pt}

\let\cleardoublepage=\clearpage

%
% https://tex.stackexchange.com/questions/332911/underfull-vbox-badness-10000-has-occurred-while-output-is-active/332914#332914
% to allow (every) page to be short. I.e. get rid of [ Underfull \vbox (badness 10000) has occurred while \output is active ]
%
\raggedbottom

\begin{document}

\pagenumbering{gobble}

\graphicspath{{pages/}}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.8]{000-tram-k-front}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Mục Lục. See https://tex.stackexchange.com/questions/334007/remove-blank-page-after-toc-and-title-page
%———————————————————————————————————

\frontmatter
\tableofcontents
\mainmatter

%
% See https://tex.stackexchange.com/questions/2995/removing-page-number-from-toc
%
\addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}}
\pagenumbering{gobble}

%———————————————————————————————————
% Xuất Bản.
%———————————————————————————————————

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.7]{001-tram-k}
\end{center}

\begin{center}

\includegraphics{002-tram-k}
\index{Hùng Phong} \index{Phượng Tường} \index{Nguyễn Bắc} \index{Thạch Khê}
\index{Quốc Hòa} \index{Lê Thư} \index{Phan Tứ} \index{Nguyễn Sông Côn}
\index{Bảo Giang} \index{Vũ Bình Nam} \index{Đoàn Viết Hoạt} \index{Sĩ Anh}
\index{Hướng Dương} \index{Phạm Văn Thành} \index{Vân Hải}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{003-tram-k}
\index{Non Sông} \index{Tổ Quốc} \index{Anh Hùng} \index{Liệt Sĩ} \index{Việt Nam}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% See https://tex.stackexchange.com/questions/110840/how-to-remove-chapter-numbering-without-removing-it-from-tableofcontents/110844
%———————————————————————————————————

\lfoot{\thepage}

\pagenumbering{roman}
\setcounter{page}{1}

%———————————————————————————————————
% LỜI BẠT
%———————————————————————————————————

%\mychapter{0}{LỜI BẠT}
\chapter*{LỜI BẠT}
\addcontentsline{toc}{chapter}{LỜI BẠT}

\begin{center}
\index{Đoàn Viết Hoạt} \index{Phạm Văn Thành}
\includegraphics{004-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{005-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Tựa — Lời Người Đưa Tin
%———————————————————————————————————

\chapter*{Tựa — Lời Người Đưa Tin}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Tựa — Lời Người Đưa Tin}

\begin{center}
\includegraphics{006-tram-k}
\index{Tâm Hồn} \index{Thủy Chung} \index{Bất Khuất} \index{Non Sông} \index{Vần Thơ}
\index{Lao Lý} \index{Lính Tác Chiến} \index{Thung Lũng Tử Thần} \index{A20 Phú Yên}
\index{A20} \index{Phú Yên} \index{Hà Nội}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{007-tram-k}
\index{Hà Nội} \index{Mộc Mạc} \index{Chân Đất} \index{Súng AK} \index{Trại Giam}
\index{Bộ Nội Vụ} \index{Cay Đắng} \index{Phạm Văn Thành}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Phụ Bản — Hình vẽ LM Nguyễn Văn Vàng chết ngày 03/06/1985
%———————————————————————————————————

\chapter*{Phụ Bản — Hình vẽ LM Nguyễn Văn Vàng chết ngày 03/06/1985}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Phụ Bản — Hình vẽ LM Nguyễn Văn Vàng chết ngày 03/06/1985}

\begin{center}
\includegraphics{008-tram-k}
\index{Nguyễn Văn Vàng} \index{Buồng Cùm} \index{A20 Phú Yên} \index{A20} \index{Phú Yên}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.7]{008-tram-k-original}
\index{Nguyễn Văn Vàng} \index{Buồng Cùm} \index{A20 Phú Yên} \index{A20} \index{Phú Yên}
\end{center}

\noindent
Một đám tang tù qua nét vẽ của A20 Trần Phương — tư liệu của Phạm Văn Thành.
\index{Trần Phương}

\begin{center}
\textit{
Chia tay giữa chốn ngục hình \\
Vắt hồn rướm máu khúc tình non sông}
\end{center}

\noindent
Hình vẽ Linh Mục Nguyễn Văn Vàng chết ngày 03/06/1985 tại buồng cùm A20 — Phú Yên.

\begin{center}
\includegraphics{009-tram-k}
\end{center}

\pagenumbering{arabic}
%\setcounter{page}{1}

%———————————————————————————————————
% Lời Giới Thiệu
%———————————————————————————————————

\chapter*{Lời Giới Thiệu}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Lời Giới Thiệu}

\begin{center}
\includegraphics{010-tram-k}
\index{Tự Do} \index{Ngu Xuẩn} \index{Độc Ác} \index{Mông Muội} \index{Biệt Giam}
\index{Âm Thầm} \index{Cô Đơn} \index{Hỏi Cung} \index{Khuất Phục} \index{Khiếp Nhược}
\index{Yếu Hèn} \index{Rừng Thiêng Núi Thẳm} \index{Lao Tù} \index{Vách Đá} \index{Lạnh Lẽo}
\index{Hôi Tanh} \index{Máu}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{011-tram-k}
\index{Lao Động} \index{Thân Tàn} \index{Bệnh Tật} \index{Nhức Nhối} \index{Quằn Quại} \index{Giam Cầm}
\index{Dòi Bọ} \index{Miếng Ăn} \index{Đời Tù} \index{Ghê Tởm} \index{An Ủi} \index{Tươi Sáng} \index{Tháo Cũi Xổ Lồng}
\index{Kinh Cầu} \index{Tử Hình} \index{Đại Nghĩa} \index{Săn Sóc} \index{Chung Thân} \index{Ước Mơ} \index{Gia Đình}
\index{Mẹ Già} \index{Vợ Con} \index{Man Rợ} \index{Thú Tính} \index{Dã Nhân} \index{Chia Quà} \index{Ăn Xương}
\index{Uống Máu} \index{Người Tù} \index{Bẩn Thỉu} \index{Bỉ Ổi} \index{Thô Tục} \index{Thân Nhân} \index{Sa Cơ}
\index{Cùm Sắt} \index{Cửa Sắt} \index{Dã Thú} \index{Cùm Gỗ} \index{Cổ Chân} \index{Tê Dại} \index{Máu Bầm}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{012-tram-k}
\index{Đôi Chân} \index{Xi Măng} \index{Lạnh Lẽo} \index{Cổ Chân} \index{Ứ Máu} \index{Tù Nhân}
\index{Nằm Sấp} \index{Nhục Nhã} \index{Uất Ức} \index{Nhiệm Vụ} \index{Bại Trận} \index{Quỷ Đỏ}
\index{Hung Tàn} \index{Con Tim} \index{Chân Thành}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{013-tram-k}
\index{Chân Thành} \index{Thủy Chung} \index{Mẹ} \index{Dũng Sĩ} \index{Bạo Ác} \index{Kinh Hoàng}
\index{Khuất Phục} \index{Cách Mạng} \index{Cơ Đồ} \index{Thệ Ước} \index{Giang San} \index{Chung Thân}
\index{Biệt Xứ} \index{Thung Lũng} \index{Rừng Sâu} \index{Quê Hương} \index{Giọt Máu}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{014-tram-k}
\index{Quê Hương} \index{Tự Do} \index{Quỹ Dữ} \index{Công An} \index{Giết Người} \index{Con Vật}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{015-tram-k}
\index{Địa Ngục} \index{Cô Đơn} \index{Âu Cơ} \index{Dân Tộc}
\index{Rồng Tiên} \index{Đau Khổ} \index{Nhục Nhã} \index{Xúc Phạm}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{016-tram-k}
\index{Quê Hương}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{017-tram-k}
\index{Tù Tội}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{018-tram-k}
\index{Gục Ngã} \index{Quốc Nạn}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{019-tram-k}
\index{Chính Nghĩa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{020-tram-k}
\index{Tình Thương} \index{Hùng Tráng}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Phượng Tường
%———————————————————————————————————
\chapter*{Phượng Tường}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Phượng Tường}\index{Phượng Tường}

\begin{center}
\includegraphics{021-tram-k}
\index{Thẩm Tra} \index{Bình Điền} \index{Huế} \index{1983}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{022-tram-k}
\index{Nguyễn Thành} \index{Sĩ Quan} \index{QLVNCH} \index{Cải Tạo} \index{1978} \index{Tra Tấn}
\index{Dã Man} \index{Huế} \index{Bình Điền} \index{K3 Đồng Nai} \index{K3} \index{Đồng Nai}
\index{A30} \index{A20 Phú Yên} \index{A20} \index{Phú Yên} \index{Z30D Hàm Tân Thuận Hải}
\index{Z30D} \index{Hàm Tân} \index{Thuận Hải} \index{T5 Thanh Hóa} \index{T5} \index{Thanh Hóa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{023-tram-k}
\index{Trại Tù Xuân Phước}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{024-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{025-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{026-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{027-tram-k}
\index{Ra Đi}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{028-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{029-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{030-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{031-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{032-tram-k}
\index{Mừng Xuân}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{033-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{034-tram-k}
\index{Ánh Sáng Hay Bóng Tối}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{035-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{036-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Hùng Phong
%———————————————————————————————————
\chapter*{Hùng Phong}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Hùng Phong}\index{Hùng Phong}

\begin{center}
\includegraphics{037-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{038-tram-k}
\index{Bình Định} \index{Nhà Giáo} \index{Quân Nhân} \index{Việt Nam Cộng Hòa} \index{1980} \index{20 Năm Tù}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{039-tram-k}
\index{Việt Nam Hôm Nay}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{040-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{041-tram-k}
\index{Lửa Khuya}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{042-tram-k}
\index{Nỗi Lòng Kẻ Ở}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{043-tram-k}
\index{Nỗi Đau Quê Hương}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{044-tram-k}
\index{Lời Dâng}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{045-tram-k}
\index{Mộng Một Ngày Vui}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{046-tram-k}
\index{Nhớ Thương} \index{Lạc Diệp}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{047-tram-k}
\index{Sài Gòn Bây Giờ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{048-tram-k}
\index{Ru Em}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{049-tram-k}
\index{Lời Cho Con}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{050-tram-k}
\index{Chiều Vàng}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{051-tram-k}
\index{Biệt Ly} \index{Tạm Biệt}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{052-tram-k}
\index{Điệu Nhớ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{053-tram-k}
\index{Nỗi Lòng}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Trường hợp Giáo Sư Nguyễn Văn Bảo bị Tra Tấn tại A20 – 1984
%———————————————————————————————————
\chapter*{Trường hợp Giáo Sư Nguyễn Văn Bảo bị Tra Tấn tại A20 – 1984}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Trường hợp Giáo Sư Nguyễn Văn Bảo bị Tra Tấn tại A20 – 1984}

\begin{center}
\includegraphics{054-tram-k}
\index{Giáo Sư} \index{Nguyễn Văn Bảo} \index{Tra Tấn} \index{A20} \index{1984}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Nguyễn Sông Côn
%———————————————————————————————————
\chapter*{Nguyễn Sông Côn}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Nguyễn Sông Côn}\index{Nguyễn Sông Côn}

\begin{center}
\includegraphics{055-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{056-tram-k}
\index{Giáo Sư} \index{Văn Sử} \index{Nha Trang} \index{Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân}
\index{1984} \index{1998} \index{A30} \index{A20} \index{K3} \index{Z30A} \index{Hoa Kỳ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{057-tram-k}
\index{Tôi Ở Lại Đây}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{058-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{059-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{060-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{061-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{062-tram-k}
\index{Ký Thơ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{063-tram-k}
\index{Ca Dao} \index{Tập Cổ} \index{Thoáng Xưa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{064-tram-k}
\index{Tự Sự}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{065-tram-k}
\index{Tương Tư Đời}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{066-tram-k}
\index{Ký Thác}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{067-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{068-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{069-tram-k}
\index{Tặng Em}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{070-tram-k}
\index{Dưới Trăng Một Mình Sớm Mai}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{071-tram-k}
\index{Không Đề}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{072-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Thạch Khê
%———————————————————————————————————
\chapter*{Thạch Khê}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Thạch Khê}\index{Thạch Khê}

\begin{center}
\includegraphics{073-tram-k}
\index{Thạch Khê} \index{Buồng Cùm} \index{A20}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.7]{073-tram-k-original.jpg}
\index{Thạch Khê} \index{Buồng Cùm} \index{A20}
\end{center}

\noindent
Buồng cùm A20 qua nét vẽ của A20 Trần Phương — tư liệu của Phạm Văn Thành.
\index{Trần Phương}

\noindent
Thạch Khê tại buồng cùm A20 suốt 13 tháng 1985-1986. Hình vẽ từ cảnh thực.

\begin{center}
\includegraphics{074-tram-k}
\index{Hoàng Xuân Chinh} \index{Nhà Giáo} \index{1983} \index{Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân}
\index{Quảng Nam} \index{A20} \index{Xuân Phước} \index{T5} \index{Đầm Đùn} \index{Thanh Hóa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{075-tram-k}
\index{Mưa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{076-tram-k}
\index{Trớ Trêu}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{077-tram-k}
\index{Bạn Tôi}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{078-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{079-tram-k}
\index{Lời Người Khổ Sai}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{080-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{081-tram-k}
\index{Yêu}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{082-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{083-tram-k}
\index{Trái Ngang}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{084-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{085-tram-k}
\index{Mùa Xuân Chết}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{086-tram-k}
\index{Đệ Huynh} \index{Giọt Đắng}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{087-tram-k}
\index{Lối Vạc}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{088-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{089-tram-k}
\index{Nhớ Cha}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{090-tram-k}
\index{Cỏ Dại}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{091-tram-k}
\index{Vịnh Con Ốc} \index{Vịnh Quả Dừa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{092-tram-k}
\index{Nhiễu Nhương}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{093-tram-k}
\index{Chứng Tích}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{094-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{095-tram-k}
\index{Khát Khao}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{096-tram-k}
\index{Hoài Niệm}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{097-tram-k}
\index{Ngổn Ngan}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{098-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Vũ Bình Nam
%———————————————————————————————————
\chapter*{Vũ Bình Nam}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Vũ Bình Nam}\index{Vũ Bình Nam}

\begin{center}
\includegraphics{099-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{100-tram-k}
\index{Trương Nhật Tân} \index{Nhà Giáo} \index{Quảng Nam} \index{1979} \index{Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân}
\index{Chung Thân} \index{1989} \index{Bình Điền} \index{Huế} \index{A30} \index{Phú Khánh} \index{A20}
\index{Phú Yên} \index{K3} \index{Z30D} \index{Phủ Lý} \index{Nam Hà}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{101-tram-k}
\index{Gói Thuốc Điện Biên}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{102-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{103-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{104-tram-k}
\index{Trở Lại Trường Xưa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{105-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{106-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{107-tram-k}
\index{Giọt Mưa Cuối Tuần}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{108-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{109-tram-k}
\index{Lời Ru Của Mẹ Năm Xưa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{110-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{111-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{112-tram-k}
\index{Nhắn Nhủ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{113-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{114-tram-k}
\index{Những Bước Nghiệt Ngã}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{115-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{116-tram-k}
\index{Quê Ta Tấc Đất Tấc Vàng}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{117-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{118-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{119-tram-k}
\index{Bước Chân Đông Tiến}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{120-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{121-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{122-tram-k}
\index{Nhớ Về Đất Mẹ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{123-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{124-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{125-tram-k}
\index{Hoàng Xuân Chinh} \index{Thạch Khê} \index{Nguyễn Văn Trung } \index{Lê Thư} \index{Trần Minh Tuấn}
\index{Nguyễn Linh} \index{Sĩ Anh} \index{A20} \index{1994} \index{Nổi Dậy A20}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.6]{125-tram-k-original}
\index{Hoàng Xuân Chinh} \index{Thạch Khê} \index{Nguyễn Văn Trung } \index{Lê Thư} \index{Trần Minh Tuấn}
\index{Nguyễn Linh} \index{Sĩ Anh} \index{A20} \index{1994} \index{Nổi Dậy A20}
\end{center}

\noindent
Hoàng Xuân Chinh ( Thạch Khê ) – Nguyễn Văn Trung ( Lê Thư ) – Trần Minh Tuấn – Nguyễn Linh ( Sĩ Anh ).

\noindent
Chụp lén tại A20 – 1994. Thời gian chuẩn bị “nổi dậy A20”.

\begin{center}
\includegraphics{126-tram-k}
\index{Một Thói Quen}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{127-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{128-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{129-tram-k}
\index{Mười Năm Xa Cách}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{130-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{131-tram-k}
\index{Nàng Tiên Đợi Chồng}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{132-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{133-tram-k}
\index{Trong Tù Nhớ Mẹ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{134-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{135-tram-k}
\index{Một Khung Cửa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{136-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{137-tram-k}
\index{Hẹn Với Xuân}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{138-tram-k}
\index{Mẹ Đồng Xuân}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{139-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{140-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{141-tram-k}
\index{Hỏi Mẹ Âu Cơ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{142-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{143-tram-k}
\index{Đôi Bờ Bến Hải}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{144-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{145-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{146-tram-k}
\index{Em Đã Về Chưa}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{147-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{148-tram-k}
\index{Hỏi Nàng Xuân}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{149-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{150-tram-k}
\index{Thư Gửi Cho Con}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{151-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{152-tram-k}
\index{Trước Giờ Vĩnh Biệt}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{153-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Bảo Giang
%———————————————————————————————————
\chapter*{Bảo Giang}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Bảo Giang}\index{Bảo Giang}

\begin{center}
\includegraphics{154-tram-k}
\index{Bảo Giang} \index{Bến Tre} \index{Sinh Viên} \index{Sư Phạm}
\index{1975} \index{1976} \index{1979} \index{Chí Hòa} \index{K3} \index{A20}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{155-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{156-tram-k}
\index{Lời Thệ Ước}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{157-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{158-tram-k}
\index{Chân Lý Là Đâu}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{159-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{160-tram-k}
\index{Lời Kêu Gọi}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{161-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{162-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{163-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{164-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{165-tram-k}
\index{Suy Tư}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{166-tram-k}
\index{Tâm Tình Kính Gửi Đồng Bào Hải Ngoại}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{167-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{168-tram-k}
\index{Mừng Em Giữ Vững Tinh Thần}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{169-tram-k}

\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{170-tram-k}
\index{Đêm Vượt Ngục}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{171-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{172-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Cảnh thực Lê Quí Hòa
%———————————————————————————————————
\chapter*{Cảnh thực Lê Quí Hòa}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Cảnh thực Lê Quí Hòa}\index{Lê Quí Hòa}

\begin{center}
\includegraphics{173-tram-k}
\index{Lê Quí Hòa} \index{1988} \index{Cùm Suốt 14 Tháng} \index{Lũ Lụt} \index{Chìa Khóa}
\index{Phá Cùm} \index{Uống Quá Nhiều Nước} \index{Võ Sư} \index{Huế}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.9]{173-tram-k-original.jpg}
\index{Lê Quí Hòa} \index{1988} \index{Cùm Suốt 14 Tháng} \index{Lũ Lụt} \index{Chìa Khóa}
\index{Phá Cùm} \index{Uống Quá Nhiều Nước} \index{Võ Sư} \index{Huế}
\end{center}

\noindent
Cảnh thực Lê Quí Hòa — 1988. Bị cùm suốt 14 tháng, trận lũ lụt năm 88 nước dâng đầy buồng. Cán bộ giữ chìa khóa bị nước xoáy trôi mất chìa khóa mở cùm. Anh em tù đấu tranh đòi vào phá cùm. Khi phá được thì Lê Quí Hòa đã sỉu vì uống quá nhiều nước. Lê Quí Hòa nguyên là võ sư tại Huế.

\noindent
Lê Quý Hòa trong buồng cùm bị ngập nước lụt qua nét vẽ của A20 Trần Phương — tư liệu của Phạm Văn Thành.
\index{Trần Phương}

%———————————————————————————————————
% Phan Tứ
%———————————————————————————————————
\chapter*{Phan Tứ}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Phan Tứ}\index{Phan Tứ}

\begin{center}
\includegraphics{174-tram-k}
\index{Phan Tứ} \index{Phạm Văn Thành} \index{Hải Dương} \index{Nam Định} \index{Biên Hòa} \index{Cộng Hòa Pháp}
\index{1977} \index{5/3/1993} \index{Hoạt Động Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân} \index{B34} \index{A20} \index{T5}
\index{An Ninh} \index{Trại Giam}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{175-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{176-tram-k}
\index{Mùa Hè Ở Nơi Đây}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{177-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{178-tram-k}
\index{Về Bên Em}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{179-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{180-tram-k}
\index{Lạc Nguyệt}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{181-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{182-tram-k}
\index{Phải Em Là Cánh Chim Trời}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{183-tram-k}
\index{Ánh Sáng Và Bóng Tối}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{184-tram-k}
\index{Đêm Biệt Ru Con}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{185-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{186-tram-k}
\index{Tự Sự}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{187-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{188-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{189-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{190-tram-k}
\index{Đêm Mơ Về Hà Nội}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{191-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{192-tram-k}
\index{Tự Tình}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{193-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{194-tram-k}
\index{Đêm Qua Phà Tử Lộ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{195-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{196-tram-k}
\index{Dáng Đứng Người Chiến Sĩ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{197-tram-k}
\index{Linh Mục} \index{Nguyễn Văn Vàng} \index{A20}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.8]{197-tram-k-original}
\index{Linh Mục} \index{Nguyễn Văn Vàng} \index{A20}
\end{center}

\noindent
Linh Mục Nguyễn Văn Vàng qua nét vẽ của A20 Trần Phương — tư liệu của Phạm Văn Thành.
\index{Trần Phương}

\noindent
Chân dung Linh Mục Nguyễn Văn Vàng tại nhà tù A20.

\begin{landscape}
\begin{center}
\includegraphics{198-tram-k}
\index{Linh Mục} \index{Nguyễn Luân} \index{Chết} \index{Buồng Cùm} \index{A20}
\end{center}
\end{landscape}

\begin{landscape}
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.8]{198-tram-k-original.jpg}
\index{Linh Mục} \index{Nguyễn Luân} \index{Chết} \index{Buồng Cùm} \index{A20}
\end{center}

\begin{center}
Tả cảnh thực LM Nguyễn Luân chết tại buồng cùm A20.\\
\noindent
Linh Mục Nguyễn Văn Vàng chết trong buồng cùm A20 năm 1986 qua nét vẽ của A20 Trần Phương — tư liệu của Phạm Văn Thành. \\
\noindent
Xin lưu ý: Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, không phải Linh Mục Nguyễn Luân.
\end{center}
\end{landscape}

\begin{center}
\includegraphics{199-tram-k}
\index{Nô-en Buồng Cùm}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{200-tram-k}
\index{Quẩn Quanh Một Lối Về}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{201-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{202-tram-k}
\index{Không Đề 1}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{203-tram-k}
\index{Không Đề 2}
\index{Không Đề 3}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{204-tram-k}
\index{Phù Sa Trắng}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{205-tram-k}
\index{Tôi Đi Tìm Tôi}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{206-tram-k}
\index{Buổi Chiều Trên Bến Cũ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{207-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{208-tram-k}
\index{Ông Lái Đò}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{209-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{210-tram-k}
\index{Độc Thoại}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{211-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{212-tram-k}
\index{Mục Diện}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{213-tram-k}
\index{Tự Sự}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{214-tram-k}
\index{Đêm Đầm Đùn}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{215-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{216-tram-k}
\index{Ngọc Nữ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{217-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{218-tram-k}
\index{Những Ngày Xa Nhau}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{219-tram-k}
\index{Hồn Em Là Cả Thiên Đường}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{220-tram-k}
\index{Ngày Về}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{221-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{222-tram-k}
\index{Bản Trường Ca Thương Nhớ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{223-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Sĩ Anh
%———————————————————————————————————
\chapter*{Sĩ Anh}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Sĩ Anh}\index{Sĩ Anh}

\begin{center}
\includegraphics{224-tram-k}
\index{Sĩ Anh} \index{Nông Dân} \index{Cách Mạng} \index{1975} \index{20 Năm Tù}
\index{Chí Hòa} \index{A30} \index{A20} \index{Nguyễn Văn Linh} \index{Đồng Bằng Sông Cửu Long}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{225-tram-k}
\index{Cứu Cánh}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{226-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{227-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Đoàn Viết Hoạt
%———————————————————————————————————
\chapter*{Đoàn Viết Hoạt}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Đoàn Viết Hoạt}\index{Đoàn Viết Hoạt}

\begin{center}
\includegraphics{228-tram-k}
\index{Đoàn Viết Hoạt} \index{Chính Trị} \index{Nhân Quyền} \index{Giáo Sư} \index{Đại Học} \index{Sài Gòn} \index{1975}
\index{1998} \index{Nhà Tù} \index{Phan Đăng Lưu} \index{Bạch Đằng} \index{Chí Hòa} \index{Z30D} \index{Hàm Tân} \index{A20}
\index{Phú Yên} \index{Phủ Lý} \index{Nam Hà} \index{Thanh Cẩm} \index{Thanh Hóa} \index{Thanh Liệt} \index{Hà Nội}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{229-tram-k}
\index{Bài Thơ Cho Quê Hương}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{230-tram-k}
\index{Tuyên Ngôn Cho Thế Hệ Ngày Mai}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{231-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{232-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{233-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Lê Thư
%———————————————————————————————————
\chapter*{Lê Thư}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Lê Thư}\index{Lê Thư}

\begin{center}
\includegraphics{234-tram-k}
\index{Lê Thư} \index{Sĩ Quan} \index{QLVNCH} \index{Bắc Hà} \index{Vụ Án} \index{Phản Động Thẩm Phan} \index{Bắn Chết Dương Vân Nga}
\index{Các Người Không Đủ Tư Cách Để Xét Xử Tôi} \index{20 Năm Tù} \index{Chí Hòa} \index{Sài Gòn} \index{K3} \index{Xuân Lộc}
\index{A20} \index{Xuân Phước} \index{Phú Yên} \index{T5} \index{Lam Sơn} \index{Đầm Đùn}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{235-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{236-tram-k}
\index{Nào Có Phải!}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{237-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{238-tram-k}
\index{Ngày Và Đêm}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{239-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{240-tram-k}
\index{Lại Xuân}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{241-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{242-tram-k}
\index{Mẹ Đó Phải Không}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{243-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Quốc Hòa
%———————————————————————————————————
\chapter*{Quốc Hòa}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Quốc Hòa}\index{Quốc Hòa}

\begin{center}
\includegraphics{244-tram-k}
\index{Quốc Hòa} \index{Trần Nam Phương} \index{Tu Sĩ} \index{Phật Giáo} \index{Quảng Nam} \index{Tù Tử} \index{1975}
\index{1979} \index{1984} \index{Trại Giam Trung Ương Số 5} \index{Thanh Hóa} \index{Bình Điền} \index{A20} \index{T5}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{245-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{246-tram-k}
\index{Tiếng Gọi Non Sông}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{247-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{248-tram-k}
\index{Phá Xiềng Gông}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{249-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{250-tram-k}
\index{Nguyện Cầu}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{251-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{252-tram-k}
\index{Hẹn Em Sài Gòn}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{253-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{254-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{255-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Nguyễn Bắc
%———————————————————————————————————
\chapter*{Nguyễn Bắc}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Nguyễn Bắc}\index{Nguyễn Bắc}

\begin{center}
\includegraphics{256-tram-k}
\index{Nguyễn Bắc} \index{Kiều Đình Thanh} \index{Tam Quan} \index{Quảng Nam} \index{Lãnh Tụ}
\index{Mặt Trận Nhân Dân Liên Minh Phục Quốc} \index{23/12/1983} \index{Án Tử Hình} \index{Xử Bắn}
\index{16/12/1985} \index{Đà Nẵng} \index{Đồng Chí} \index{Tính Cách} \index{Nhân Dáng} \index{Chính Trị}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{257-tram-k}
\index{Sao Đành Nằm Xuống}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{258-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{259-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Hướng Dương
%———————————————————————————————————
\chapter*{Hướng Dương}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Hướng Dương}\index{Hướng Dương}

\begin{center}
\includegraphics{260-tram-k}
\index{Hướng Dương} \index{Vũ Đình Thụy} \index{Võ Lâm Tể} \index{Sĩ Quan} \index{BĐQ (Biệt Động Quân)}
\index{QLVNCH} \index{Hết Đạn} \index{Pleiku} \index{1975} \index{1979} \index{1983} \index{32 Năm Tù}
\index{Đầm Đùn} \index{Trại Giam Trung Ương Số 5} \index{Thanh Hóa} \index{Nhà Tù} \index{Pleiku}
\index{Pleibong} \index{A30} \index{Phú Khánh} \index{A20} \index{Phú Yên} \index{T5}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{261-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{262-tram-k}
\index{Tiếng Gọi Thanh Niên}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{263-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{264-tram-k}
\index{Tình Đồng Đội}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{265-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{266-tram-k}
\index{Về Đây Em}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{267-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{268-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{269-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{270-tram-k}
\index{Không Thể Tình Cờ}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{271-tram-k}
\index{Trước Biển Hoàng Hôn}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{272-tram-k}
\index{Tổ Quốc Trong Tôi}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{273-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{274-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Phụ Lục Sơ Lược Các Trại Tù
%———————————————————————————————————
\chapter*{Phụ Lục Sơ Lược Các Trại Tù}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Phụ Lục Sơ Lược Các Trại Tù}\index{Trại Tù}

\begin{center}
\includegraphics{275-tram-k}
\index{Sơ Đồ Trại Xuân Lộc}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{276-tram-k}
\index{Trại Tù} \index{Xuân Lộc} \index{Z30A} \index{Sài Gòn} \index{Long Khánh} \index{Z30D} \index{Thủ Đức}
\index{Hàm Tân} \index{Trại Điểm} \index{Truyền Thông} \index{Nước Ngoài} \index{K1} \index{K2} \index{K3}
\index{K4} \index{Chí Hòa} \index{Nhật} \index{Phát Xít} \index{Trấn Yểm} \index{Phong Thủy} \index{Lý Tống}
\index{Trần Mạnh Quỳnh} \index{Hoàng Duy Hùng} \index{Đoàn Viết Hoạt} \index{Chính Trị Phạm}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{277-tram-k}
\index{B7} \index{B5} \index{Suối Máu} \index{1992} \index{Chung Cư} \index{Sĩ Quan} \index{Công An}
\index{Bộ Nội Vụ} \index{Phi Trường} \index{Biên Hòa} \index{Hố Nai} \index{1979} \index{Vượt Ngục}
\index{QLVNCH} \index{Phùng Hoàng Minh} \index{Bruxelles} \index{Người Đưa Tin} \index{B34}
\index{Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia} \index{Sài Gòn} \index{Ngã Sáu Cộng Hòa} \index{Trọng Án}
\index{Trọng Phạm} \index{Kinh Tế} \index{Chính Trị} \index{Nguyễn Văn Chức} \index{Xâm Nhập}
\index{Thái Lan} \index{Cục Phản Gián 2} \index{Minh Hải} \index{Nguyễn Tấn Dũng} \index{Nam Hà}
\index{Phủ Lý} \index{Ba Sao} \index{VNCH} \index{1975} \index{1984} \index{Hoàng Cơ Minh}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{278-tram-k}
\index{Thanh Cẩm} \index{Đầm Đùn} \index{Lý Bá Sơ} \index{Thanh Xuân} \index{Thanh Chương} \index{Thanh Phong}
\index{Lam Sơn} \index{T5} \index{Hoạt Động Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân} \index{Biên Giới} \index{Việt Lào}
\index{Sông Mã} \index{Phan Nhật Nam} \index{Dương Văn Lợi} \index{Đoàn Viết Hoạt} \index{Biệt Giam}
\index{Thanh Hóa} \index{1947} \index{Lê Lợi} \index{Kháng Minh} \index{Cầm Cờ Đầu} \index{Công An Võ Trang}
\index{1995} \index{KA} \index{KB} \index{KC} \index{KD} \index{Xuân Phước} \index{A20} \index{1995}
\index{1996} \index{Hoàng Cơ Minh} \index{Hoạt Động Phỉ} \index{Gián Điệp} \index{Phản Bội Tổ Quốc} \index{1990}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{279-tram-k}
\index{Bình Điền} \index{Huế} \index{Quảng Nam} \index{Dã Man} \index{1980} \index{Tra Tấn} \index{Đứt Gân Nhượng}
\index{Nguyễn Thành} \index{Phượng Tường} \index{Treo Cánh Chuồn} \index{Võ Sư} \index{Lê Quí Hòa} \index{Trật Bả Xương Vai}
\index{Người Đưa Tin} \index{A30} \index{Tuy Hòa} \index{Lý Tống} \index{Vượt Ngục} \index{A20} \index{Bộ Nội Vụ}
\index{1987} \index{1993} \index{Trọng Án} \index{Chống Chế Độ} \index{Xuân Phước} \index{Đồng Xuân} \index{Phú Yên}
\index{Chàm} \index{Đại Việt} \index{1995} \index{Chính Trị} \index{Thung Lũng Tử Thần A20} \index{2000 Ngôi Mộ}
\index{Việt Nam Thương Tín} \index{1975}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{280-tram-k}
\index{A20}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{281-tram-k}
\index{Công An} \index{Xà Lim} \index{Cùm} \index{Biệt Giam}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Hội Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam
%———————————————————————————————————
\chapter*{Hội Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Hội Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam}
\index{Hội Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam} \index{Nhân Quyền} \index{Việt Nam}

\begin{center}
\includegraphics{282-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Mục Lục Của Bản Chính
%———————————————————————————————————
\chapter*{Mục Lục Của Bản Chính}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Mục Lục Của Bản Chính}

\begin{center}
\includegraphics{283-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{284-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{285-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{286-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{287-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{288-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{289-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics{290-tram-k}
\end{center}

%———————————————————————————————————
% Lời Tri Ân
%———————————————————————————————————
\chapter*{Lời Tri Ân}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Lời Tri Ân}
\index{Tri Ân}

\begin{center}
\includegraphics{291-tram-k}
\end{center}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.3]{291-tram-k-original-photo}
\end{center}
Ảnh chụp tại trại tù A20 Phú Yên năm 1994.\\

Từ trái sang

\begin{itemize}
\item Hàng đứng: Phạm Đức Khâm, Phạm Văn Thành ( Phan Tứ ), Bùi Thúc Nhu, Vũ Đình Thụy ( Hướng Dương )
\item Hàng ngồi: Võ Kỳ Phát, Trần Đức Hào, Lê Thiện Quang, Nguyễn Trung ( Lê Thư )
\end{itemize}
\index{Trại Tù} \index{A20} \index{Phú Yên} \index{1994} \index{Phạm Đức Khâm}
\index{Phạm Văn Thành} \index{Phan Tứ} \index{Bùi Thúc Nhu} \index{Vũ Đình Thụy}
\index{Hướng Dương} \index{Võ Kỳ Phát} \index{Trần Đức Hào} \index{Lê Thiện Quang}
\index{Nguyễn Trung} \index{Lê Thư}

\printindex

\pagenumbering{gobble}

\begin{center}
\includegraphics[scale=0.8]{000-tram-k-back}
\end{center}

\end{document}

%d bloggers like this: