MiKTeX Thực Hành 01: miktex-01.tex — Căn Bản Nhất

 


Ở trong phần này, chúng ta chỉ chấp nhận hướng dẫn để thấy kết quả đầu tiên. Chúng ta sẽ bàn về những chi tiết kỹ thuật ở một phần khác.

Phần thực hành này có bốn ( 4 ) bước:

 • Tạo file C:\MiKTeX\miktex-01.tex — nếu không xài dĩa C thì thay bằng ký tự của dĩa được sử dụng.
 • Trong Windows Command Prompt chạy latex miktex-01.tex
 • Trong Windows Command Prompt chạy dvips.exe -P pdf miktex-01.dvi ( Lưu ý: có thể bỏ -P!! )
 • Trong Windows Command Prompt chạy ps2pdf.exe miktex-01.ps

Các bước được diễn tả chi tiết bên dưới.

 • Sử dụng bất cứ duyệt trình ( application ) nào để viết text file C:\MiKTeX\miktex-01.tex:
  \documentclass{article}\begin{document}

  My first MiKTeX document.

  \end{document}

 • Vào Windows Command Prompt để chuyển .tex thànnh .pdf. Xem hình hướng dẫn cách vào Command Prompt:
  Bấm vào Windows Start, sau đó -- 1. gõ com, 2. chọn Command Prompt.
  Bấm vào Windows Start, sau đó — 1. gõ com, 2. chọn Command Prompt.
  Trong Command Prompt gõ cd C:miktex để vào vị trí ( directory ) miktex trong dĩa C, nếu không phải là dĩa C thì thay bằng dĩa khác.
  Trong Command Promptcd C:\miktex để vào vị trí ( directory ) miktex trong dĩa C, nếu không phải là dĩa C thì thay bằng dĩa khác.

  latex miktex-01.tex và nút Enter để chuyển ( compile ) thành miktex-01.dvi:

  Gõ latex miktex-01.tex và nút Enter để chuyển ( compile ) thành miktex-01.dvi
  latex miktex-01.tex và nút Enter để chuyển ( compile ) thành miktex-01.dvi
 • Một lưu ý về compile ( latex miktex-01.tex ):

  Nếu MiKTeX đòi Package Installation thì xin cứ nhấn nút Install. Máy cần phải nối ( connect ) vào mạng ( internet ). Và sau đó cứ trả lời Yes hoặc Accept khi được hỏi. Mỗi cái Package bị thiếu, MiKTeX phải tải ( download ) một lần và chuẩn bị ( install ) một lần.
  Nếu MiKTeX đòi Package Installation thì xin cứ nhấn nút Install. Máy cần phải nối ( connect ) vào mạng ( internet ). Và sau đó cứ trả lời Yes hoặc Accept khi được hỏi. Mỗi cái Package bị thiếu, MiKTeX phải tải ( download ) một lần và chuẩn bị ( install ) một lần.
 • Xin lưu ý, trong directory C:\MiKTeX\ bây giờ có thêm ba ( 3 ) files nữa:
  miktex-01.aux, miktex-01.logmiktex-01.dvi.

  • miktex-01.log là file giữ kết quả của quá trình compile. Nếu có lỗi gì, nó sẽ viết vào đây. Nếu gặp lỗi chúng ta không tự giải quyết được, chúng ta có thể email, post file này v.v… nhờ thiên hạ giúp đỡ.
  • miktex-01.aux tạm thời không nói đến.
  • miktex-01.dvi là kết quả của quá trình compile. Chúng ta có thể bấm hai lần ( double-click ) vào file này để đọc. MiKTeX sẽ tự động mở nó bằng duyệt trình Yap. Bước kế tiếp chúng ta sẽ chuyển dvi sang pdf.
 • dvips.exe -P pdf miktex-01.dvi và nút Enter để chuyển ( convert ) thành miktex-01.ps( Lưu ý: có thể bỏ -P!! ):

  Gõ dvips.exe -P pdf miktex-01.dvi và nút Enter để chuyển ( convert ) thành miktex-01.ps. ( Lưu ý: có thể bỏ -P!! )
  dvips.exe -P pdf miktex-01.dvi và nút Enter để chuyển ( convert ) thành miktex-01.ps. ( Lưu ý: có thể bỏ -P!! )
 • ps2pdf.exe miktex-01.ps và nút Enter để chuyển ( convert ) thành miktex-01.pdf:

  Gõ ps2pdf.exe miktex-01.ps và nút Enter để chuyển ( convert ) thành miktex-01.pdf.
  ps2pdf.exe miktex-01.ps và nút Enter để chuyển ( convert ) thành miktex-01.pdf.
 • Xin lưu ý, trong directory C:\MiKTeX\ bây giờ có thêm hai ( 2 ) files nữa:
  miktex-01.psmiktex-01.pdf.

  • miktex-01.ps là PostScript file, duyệt trình PDF có khi đọc được có khi không.
  • miktex-01.pdf là kết quả sau cùng.

 

%d bloggers like this: