Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1971: VNCH xác định chủ quyền! Ngụy +phỉ bán biển đảo!

29/01/1974 Việt Nam Cộng Hòa xác định chủ quyền Hoàng Trường Sa.

Source: Võ Hồng Ly — https://www.facebook.com/hongly.vo.5059/posts/240426476916202