Trước Khi Sử Dụng MiKTeX…


Xin lưu ý, trên thế giới, có một cộng đồng khổng lồ sử dụng MiKTeX, nếu chúng ta biết tiếng Anh, có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, và sẽ có người trả lời.

Text files là loại files đơn giản nhất được viết vào dĩa. Thí dụ, khi chúng ta sử dụng duyệt trình ( application ) Windows NotePad để viết cái gì đó thì đó là một text file — vì Windows NotePad chỉ có thể viết text file. Microsoft Word, Microsoft WordPad có thể đọc được text files.
Để làm tài liệu ở dạng PDF bằng MiKTeX, chúng ta qua các bước sau:

  1. Viết MiKTeX ở dạng text files với cái đuôi ( extension ) là .tex; thí dụ miktex-01.tex.
    Chúng ta có thể sử dụng NotePad, hay các applications tương tự để viết miktex-01.tex; hay chúng ta có thể sử dụng C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\texworks.exe được bàn ở phần trước để viết.

  2. Bước kế tiếp là sử dụng C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\latex.exe để chuyển ( compile ) miktex-01.tex ra miktex-01.dvi — vì MiKTeX là cấu trúc ngữ pháp ( syntax ), nếu syntax bị sai, nó sẽ báo, phải sửa cho đúng nó mới có thể compile.
    MiKTeX có application để đọc và in .dvi. Nhưng chúng ta muốn .pdf nên thực hiện bước kế.

    • Sử dụng C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\dvips.exe để chuyển ( convert ) miktex-01.dvi thànhmiktex-01.ps
    • Sử dụng C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\ps2pdf.exe để convert miktex-01.ps sang miktex-01.pdf

Nghe thì có vẻ rắc rối. Nhưng chỉ cần làm một vài lần là quen. Ai đã sử dụng MiKTeX quen thuộc, khó có thể quay lại sử dụng Microsoft Word!
Xưa kia, học Honour, phải viết tiểu luận ra trường, tôi viết bằng Microsoft Word, gặp rất nhiều khó khăn, thí dụ vị trí của những hình ảnh, bản liệt kê v.v… cứ thay đổi. Có khi in ra không giống như đã dự đoán. Cũng may là chỉ có hơn hai mươi ( 20 ) trang. Khi làm luận án cao học, tôi viết bằng LaTeX, chỉ tốn ít thời gian học, sau đó thì hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại bất tử nào.

%d bloggers like this: