2022, các sử gia Cao Đài vẫn cố chấp…

Vì sự căm hận mùa quáng đối với chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa mà các sử gia Cao Đài cứng đầu cứng cổ vẫn rêu rao cái luận điệu của đám giặc trọc Ấn Quang: Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, ngoại trừ Thiên Chúa Giáo!

Đạo Cao Đài đất Tây Ninh đã và luôn có một vai trò quan trọng trong việc phát triển nguyên khí đất Phương Nam… đặc biệt vào giai đoạn hậu Đệ Nhị Thế Chiến.

Hộ Pháp đời thứ nhì, Đức Phạm Công Tắc, tham vọng cá nhân quá cao. Vì nhu cầu khẩn thiết phải bình định và thống nhất Việt Nam Cộng Hòa đang bị chia năm xẻ bảy bởi các lãnh chúa Đông, Tây Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định, chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phải sử dụng nhiều biện pháp để các lãnh chúa này phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi tổ chức và cá nhân của các vị ấy…

Các biện pháp mạnh tay này đã khiến những người như Bảy Viễn của Bình Xuyên, mà thực sự là tay sai của Phòng Nhì Pháp phải lưu vong; và cụ Hộ Pháp Phạm Công Tắc một lần nữa phải lưu vong sang Cambodge — và lần nay là lưu vong sau cùng trong đời cụ, cụ đã mất ở Cambodge.

— Cụ lưu vong là chuyện cực chẳng đã, cụ đã không chấp nhận chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa: cụ hiểu được họa cộng sản, nhưng cụ đã không chịu hiểu chỉ một chính quyền quốc gia chính danh mới đủ khả năng bảo vệ Miền Nam khỏi họa xâm lăng của cộng sản Bắc Việt… Và hơn nữa cụ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng khynh đảo của tàn dư thực dân Lang Sa còn thoi thóp ở Miền Nam.

Cụ khư khư muốn ôm đất Tây Ninh làm Lãnh Thổ Tự Trị của Cao Đài.

Vì sự căm hận mùa quáng đối với chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa mà các sử gia Cao Đài cứng đầu cứng cổ vẫn rêu rao cái luận điệu của đám giặc trọc Ấn Quang: Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, ngoại trừ Thiên Chúa Giáo!

Tụi giặc trọc đã góp phần tích cực vào việc làm sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Có lẽ một người với trí thông minh trung bình cũng nhận thấy chưa bao giờ Cao Đài bị đàn áp và khuynh đảo một cách dã man như thời cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam.

Thực dân Pháp đã có thời đàn áp Cao Đài khá mạnh tay, nhưng cũng chưa bao giờ chiếm đóng các hạ tầng cơ sở của Cao Đài; rồi khi người Nhật xâm lăng Việt Nam họ cũng chẳng đàn áp Cao Đài, còn viện trợ vũ khí, chuyên gia để giúp quân đội Cao Đài đánh cộng sản.

Chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chưa bao giờ kỳ thị, cũng như chưa bao giờ đàn áp tôn giáo: tỷ lệ những người Phật Giáo nắm các vị trí quan trọng trong chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa cao hơn Thiên Chúa Giáo rất nhiều.

— Nhưng một sự thật không thể chối bỏ được, vết nhơ đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm là việc xử tử Tướng Hòa Hảo Ba Cụt Lâm Quang Vinh, Tướng Ba Cụt đã bị lừa theo kiểu “Lễ tiền binh hậu”, dù với bất cứ ly do gì, Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cái chết của Tướng Ba Cụt.

Các sử gia Cao Đài cần phải can đảm để viết đúng suy nghĩ của mình: các vị không phải là những người có tầm suy luận hạn hẹp như vậy.

Cộng sản đã tạo rồi một nuồi các dối trá lịch sử: quý vị đừng vì sự cố chấp của mình mà tiếp tay cho chúng.

Melbourne, 12/11/2022.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: